Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Merknaamregistreren.be is onderdeel van JUMP Legal B.V. JUMP Legal is een besloten vennootschap welke zich tot doel stelt het verlenen van diensten door merken en modellengemachtigden in de ruimste zin des woords. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en kunnen alleen worden aanvaard door Merknaamregistreren.be. Toepasselijkheid van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle offertes van Merknaamregistreren.be zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen danwel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij van de hand gewezen.
 4. Indien er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. Ook bij afwijking van een of enkele van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt dat de andere bepalingen onverkort van toepassing zijn en blijven.
 5. Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met Merknaamregistreren.be gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de met Merknaamregistreren.be gesloten overeenkomst.
 6. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

 1. Merknaamregistreren.be zal de aan haar verstrekte opdrachten naar beste kunnen en met de vereiste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid uitvoeren, zoals een goed opdrachtnemer betaamt. Bij de uitvoering van de opdracht kan Merknaamregistreren.be zich laten bijstaan door derden die door Merknaamregistreren.be bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
 2. Uitvoering van de opdracht zal geschieden op basis van de informatie die door de opdrachtgever aan Merknaamregistreren.be is verstrekt. Opdrachtgever zal Merknaamregistreren.be dan ook tijdig alle voor de uitvoering van de opdracht relevante instructies en informatie voorzien. Indien opdrachtgever Merknaamregistreren.be niet tijdig voorziet van instructies of informatie en er daardoor een termijn dreigt te verstrijken, zal Merknaamregistreren.be, indien mogelijk, een verlenging van de termijn verzoeken. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever. Wanneer een termijn desalniettemin verstrijkt, is Merknaamregistreren.be echter niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Evenmin is Merknaamregistreren.be aansprakelijk voor het niet uitvoeren van niet expliciet aan haar opgedragen werkzaamheden.
 3. Merknaamregistreren.be kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Voor het geval deze derden hun aansprakelijkheid willen beperken, machtigt opdrachtgever Merknaamregistreren.be om deze aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden. Hoewel Merknaamregistreren.be alle zorgvuldigheid zal betrachten bij het selecteren en inschakelen van derden, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van het uitvoeren van de opdracht ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart Merknaamregistreren.be voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
 4. Elk door Merknaamregistreren.be verrichte depot wordt automatisch opgenomen in de merkbewakingsservice van Merknaamregistreren.be.
 5. De merkbewakingsservice is een jaarabonnement, met een opzegtermijn van één maand voor het einde van de looptijd van het abonnement. Mocht de opzegging niet op tijd geschieden, dan wordt het abonnement automatisch verlengt voor de periode van één jaar.
 6. Nadat een merk volledig is geregistreerd, verkrijgt Merknaamregistreren.be het recht om dit merk te tonen op haar website, in haar nieuwsbrieven en in andere mogelijke uitingen.

Artikel 3 Geheimhouding

 1. Merknaamregistreren.be zal volstrekte geheimhouding betrachten over elke mededeling van vertrouwelijke aard die daartoe door of namens opdrachtgever aan Merknaamregistreren.be is verstrekt.
 2. Merknaamregistreren.be communiceert mede op elektronische wijze. Indien er door deze wijze van communicatie fouten ontstaan of derden bekend worden met de inhoud van de verstrekte informatie, is Merknaamregistreren.be niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van deze wijze van communicatie.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Merknaamregistreren.be is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Merknaamregistreren.be.
 2. Merknaamregistreren.be is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade van Opdrachtgever, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, stagnatieschade of winstderving.
 3. Merknaamregistreren.be is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade is niet groter dan het bedrag dat de verzekering van Merknaamregistreren.be vergoedt plus het eigen risico van Merknaamregistreren.be bij deze verzekering. Als de verzekering niets uitkeert, is de aansprakelijkheid van Merknaamregistreren.be nooit groter dan € 3.500,-. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Declaraties, honorarium, betaling, kosten

 1. In de regel verlangt Merknaamregistreren.be betaling van een voorschot van opdrachtgever. Merknaamregistreren.be is gerechtigd pas een aanvang te nemen met de uitvoering van de opdracht indien betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met later door Merknaamregistreren.be te factureren honoraria en kosten.
 2. De honoraria van Merknaamregistreren.be worden berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Merknaamregistreren.be, waarbij het resultaat van de verrichte werkzaamheden niet van belang is. In de honoraria zijn begrepen de vergoedingen van tijd die ten behoeve van opdrachtgever is besteed alsook een vergoeding voor algemene vaste kantoorkosten. Merknaamregistreren.be zal aan opdrachtgever ook een opslag in rekening brengen voor variabele kantoorkosten, waarbij deze kantoorkosten worden doorberekend als percentage van de honoraria.
 3. Naast de variabele honoraria die door Merknaamregistreren.be worden doorberekend op basis van het door haar vastgestelde uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren, hanteert Merknaamregistreren.be ook vaste honoraria.
 4. Aan opdrachtgever worden alle kosten die in verband met het uitvoeren van een opdracht ontstaan in rekening gebracht. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen taksen, reis- en verblijfkosten, kosten van gemachtigden of andere deskundigen, kosten van koeriersdiensten en kosten van vertalingen.
 5. Door Merknaamregistreren.be aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen en offertes hebben een zuiver indicatief en vrijblijvend karakter, tenzij door Merknaamregistreren.be uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 6. Alle facturen dienen volledig, zonder korting of verrekening aan Merknaamregistreren.be te zijn betaald binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn. Wanneer op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het staat Merknaamregistreren.be vrij om tussentijds declaraties te zenden.
 7. Indien er een geschil zou ontstaan tussen opdrachtgever en Merknaamregistreren.be geeft dit opdrachtgever niet het recht om betaling van de declaraties op te schorten of te weigeren.
 8. Bij het verzuimen binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan, zal opdrachtgever van rechtswege zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim zijn en is zij over het verschuldigde bedrag, onverminderd overige rechten van Merknaamregistreren.be, wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
 9. Alle kosten die Merknaamregistreren.be in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen door de opdrachtgever van de facturen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Beëindiging, overmacht

 1. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien: – opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt; of – opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen geheel dan wel ten dele onder bewind wordt gesteld, of wanneer er een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend; of – opdrachtgever de bedrijfsvoering in dan wel de zeggenschap over haar onderneming of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt dan wel anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever; of – conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van dan wel ten laste van opdrachtgever.
 2. In de in lid 1 bedoelde situatie is Merknaamregistreren.be gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling buiten rechte onmiddellijk eenzijdig, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding door Merknaamregistreren.be zal Merknaamregistreren.be niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever. De ontbinding laat bovendien overige aan Merknaamregistreren.be toekomende rechten onverlet, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
 3. Bedragen die Merknaamregistreren.be voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 4. Naast de overige rechten die aan Merknaamregistreren.be toekomen, is Merknaamregistreren.be gerechtigd in geval van overmacht de nakoming en uitvoering van de opdracht op te schorten, danwel zonder rechterlijke tussenkomst tot ontbinding over te gaan, zonder dat Merknaamregistreren.be hierbij gehouden is tot enige schadevergoeding.
 5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van opdrachten aan Merknaamregistreren.be die niet te wijten is aan schuld van Merknaamregistreren.be, noch voor haar rekening komt. Van overmacht is in ieder geval sprake indien Merknaamregistreren.be niet kan nakomen als gevolg van ziekte, dood of andere verhindering van een medewerker van Merknaamregistreren.be.

Artikel 7 Rechts- en forumkeuze

 1. De onderlinge rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Merknaamregistreren.be wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Merknaamregistreren.be zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland.
 2. Het staat Merknaamregistreren.be vrij om – indien zij dit wenst – in afwijking van artikel 7.1 een geding aanhangig te maken bij een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 8 Vertalingen algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels. Indien er bij de uitleg van deze algemene voorwaarden een verschil is tussen de Nederlandse en de Engelse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.